AAT - Animal Assisted Therapy – terapie pomocí psa

Zvíře je nedílnou součástí terapeutického procesu. Provádí ji zdravotnický personál za pomoci vybraného zvířete. Výsledek je objektivně pozorovatelný a měřitelný (např. vyprovokování pohybu, zvětšení slovní zásoby apod.). Jsou zde stanoveny specifické individuální cíle a pokrok je měřen a zaznamenáván. Nutná je dokumentace o průběhu jednotlivých terapií. Cílem AAT je často posílení žádoucího chování nebo utlumení chování nežádoucího (například léčení fobií nebo nácvik dovedností, jako mluvení, zvýšení koncentrace či chůze).

U zdravotnických oborů se canisterapie týká:
Rehabilitaci a fyzioterapii
Ergoterapii
Psychologie, psychiatrie
Logopedie
Kombinace terapií

U všech těchto oborů mluvíme obvykle o AAT, tedy terapii za pomoci zvířat jako takové. Vycházíme z terapeutických postupů, známe diagnózy klientů a jejich prognózy s a bez použití canisterapie. Praxi lze realizovat téměř výlučně pod vedením terapeuta (psychoterapeuta, fyzioterapeuta apod.), který canisterapii vede ve spolupráci s osobou vedoucí psa. Později se na ně zaměříme podrobněji.